Special


วิสัยทัศน์
'ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ด้านมาตรฐานสากล'

CPVC-KM © 2016

Generated 0.019344 sec.