วิสัยทัศน์

'ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ด้านมาตรฐานสากล'