วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ ในการเป็นผู้ประกอบการในสาขาอาชีพที่เรียน

เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นสถานที่บูรณาการฝึกอาชีพและบ่มเพาะให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จัดตั้งกลุ่มธุรกิจในสถานศึกษา คำเนินการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างสมประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการใหม่

2.jpg