ภาระงาน

ทำงานเกี่ยวกับข้มูลบุคลากรครูและพนังงานทั่งหมดของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร