วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มาตรฐานสากล