งานอาคารเรียน

 1.  บริหารจัดการอาคารเรียน  อาคารประกอบ

แนวทางการปฏิบัติ

1.   กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารของสถานศึกษา
2.   บำรุงดูแลและพัฒนาอาคารอาคารประกอบของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย เหมาะสม
      พร้อมที่จะใช้ประโยชน์
3.   ติตตามและตรวจสอบการใช้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
      และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
4.   สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบของสถานศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
      ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม

        2.  ซ่อมบำรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่ น่าดู น่าใช้

        3.  ปรับปรุงพัฒนาอาคาร ทำแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น

        4.  เป็นที่ปรึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

        5.  งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่นอุบัติภัยต่างๆ

        6.  งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ทำร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีคำสั่งให้ทำเป็นงานๆ เช่น การจัด

             สถานที่ในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน

        7.  งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานประจำปี

        8.  กำหนดนักการภารโรง ให้รับผิดชอบประจำอาคาร

        9.  มีครูดูแลรับผิดชอบประจำอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนของ

              ตนเอง โดยมีคุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล

        10. มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล

        11. ดูแลตกแต่งบำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ

        13. การให้บริการด้านอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน

        15. การซ่อมแซม บำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารเรียน  อาคารประกอบ

        17.  การบริหารงานนักการภารโรง

        18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
27708128_1597274193691927_351816452_o.jpg