ภาระงาน

ภาระงาน

 

  • งานด้านสารบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ อาทิ รับส่งหนังสือ   ร่างพร้อมพิมพ์จัดทำบันทึก ลงทะเบียนคุมหนังสือ การจัดเก็บเอกสารโดยจัดเข้าแฟ้มแยกเป็นหมวดหมู่ แจ้งเวียนเอกสาร ตรวจสอบแบบฟอร์ม ประสานงานกับหน่วยต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • งานด้านบุคคล อาทิ งานควบคุมการลงเวลา ควบคุมทะเบียนการลาทุกประเภท ควบคุมทะเบียนหนังสือส่ง ควบคุมรายงานประจำวันของหัวหน้าหน่วยเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ควบคุมการยืมเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน
  • งานด้านพัสดุ อาทิ ควบคุมทะเบียนการขอยืมวัสดุอุปกรณ์ ควบคุมทะเบียนการขอใช้สถานที่ ดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี สำรวจครุภัณฑ์ประจำสำนักงานปี ดำเนินการเบิกวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในหน่วยงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีควบคุมทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
  • งานเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาทิ การจัดทำงบประมาณปริญญาบัตร งานจัดทำเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ งานจัดทำงบประมาณฝ่ายสิ่งแวดล้อม
  • งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
  • การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน
  • งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ
  • งานธนาคารวัสดุรีไซเคิล อาทิ การลงทะเบียน งานตรวจเช็คบัญชีรับฝากโครงการวัสดุรีไซเคิล งานลงจำนวนบัญชีรับฝาก งานสรุปยอดบัญชีรับฝากวัสดุรีไซเคิล งานจัดทำใบรับฝาก รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย