ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัย

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ที่

ชื่อ – สกุล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1

  นางประนอม ฉายากุล (รร.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า)

1 ต.ค. 2484 - 2509

2

  นางประนอม สุทธิอารมณ์ (รร.การช่างสตรี)

2509 - 2511

3

  น.ส.ประไพ สุรทิณฑ์ (รร.การช่างสตรี)

2511 - 2512

4

  น.ส.อุทิศ เภาวิเศษ (รร.อาชีวศึกษา)

2512 - 2519

5

  นายประสิทธิ์ พร้อมมูล (ยุบรวมกับการช่างเป็น รร.เทคนิค)

2519 - 2521

6

  นายจำนง อุไรรัตน์ (วิทยาลัยเทคนิค)

2521 - 2525

7

  นายธรรมนูญ สุวรรณศิลป์

2525- 2529

8

  ว่าที่ร้อยตรีมนู บัวเลิศ

2529 - 2538

9

  นายถาวร เจาะจิตร

2538 - 2542

10

  นายพิรัณห์ ชูแก้ว

2542- 2544

11

  นายประศาสน์ ประเทืองทิน

2544 – 3 ก.ย. 2553

12

  นายวิริยา พูลสวัสดิ์ (รก.)

3 ก.ย. 2553 – 16 มิ.ย. 2554

ศธ. ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

12 เม.ย. 2554

13

  นายอำนวย นวลจันทร์

16 มิ.ย. 2554- 30 ก.ย. 2564

19

  นายประทีป แป้นแก้ว

1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565

20

  นายณรงค์ แก้วสิงห์

1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน