ความหมายของการประชาสัมพันธ์

คำว่า ประชาสัมพันธ์ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Public Relations

Public 
                 หมายถึง ประชา กลุ่มบุคคล หรือประชาชน ซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ คือ 
                            1. พบกับปัญหาอันหนึ่ง 
                            2. มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการ กับปัญหานั้นแตกต่างกัน 
                            3. ได้มีการอภิปรายปัญหานั้น มติของกลุ่ม เรียกว่า ประชามติ

Relations
                 หมายถึง สัมพันธ์ หรือความเกี่ยวข้องผูกพันแบบ 2 ฝ่าย

                 คำว่า การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบัน ทั้งตามหน่วยงาน องค์การ สถาบันต่างๆ และในหมู่สาธารณชนทั่วไปที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะงานประชาสัมพันธ์กำลังได้รับความสนใจและยอมรับจากประชาชนทั่วไปในฐานะที่การประชาสัมพันธ์เป็นเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างหน่วยงานสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง