พันธกิจ

1.บริหารจัดการภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
2.มีระบบบริหารงานจัดการที่ดี
3.ประชาสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นส่วนราชการสถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์