ภาระงาน

1.รวบรวมเเละเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยว
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.รวบรวมและ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ให้แก่บุคลากร ในสถานศึกษา
2.ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่นศูนย์ควบคุมเสียงตามสายศูนย์วิทยุสื่อสารโทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุและการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.ดูแลศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารทางราชการ ประสานงานกับชุมชนท้องถิ่นส่วนราชการสถานศึกษาอื่นๆสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
4.ดูแลและบำรุงรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5.จัดปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
6.ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย