Finance


ภาระงาน

ภาระหน้าที่งานฝ่ ายเงินรายได้สถานศึกษา

ผู้รับผิด ชอบดูแลงานโดน นางสาวอุ๊  ปัดสี

 1. จัดทำ ชุดเบิกสัญญายืมเงิน ลงทะเบียนคุมพร้อมทา เช็คจ่าย
 2. ตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการเบื้องต้น
 3. รับคืนเงินยืมพร้อมเคลียร์ค่าใช้จ่ายในการยืมเงินลงทะเบียนคุมใบสำคัญรับ
 4. จัดทำ ชุดเบิก ที่นอกเหนือจากชุดเบิกที่รับมาจากพัสดุลงทะเบียนคุมพร้อมทา เช็คจ่าย
 5. จัดทำ เงินเดือนครูชาวต่างประเทศ ทำ ชุดเบิกพร้อมทา เช็คจ่าย
 6. ออกใบเสร็จรับเงิน
 7. นำ เงินสด / เช็ค ฝากธนาคาร
 8. ลงสมุดคุมรายงานคงเหลือประจำวัน
 9. จัด ทำ  ภงด. 3,53 ทุกสิ้นเดือนเพื่อนา ส่งภาษี
 10. จัดทำ ค่าสอนภาคฤดูร้อน และค่าสอนพิเศษให้กับครูจ้าง
 11. รวบรวมชุดรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อนำ ให้กับฝ่ายแผนเพื่อตัดค่าใช้จ่ายคืนเงินรายได้ สถานศึกษา
 12. รวบรวมชุดเบิกประจำ เดือน ลงทะเบียนคุมเพื่อนา ส่งฝ่ายบัญชีทุกสิ้นเดือน
 13. สรุปยอดลูกนี้เงินยืม,ลูกหนี้ค้างเงินยืม ประจำเดือน
 14. สรุปยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน

 

   

 

 

 

                                                    

ภาระหน้าที่งาน งบเงินอุดหนุดจัดการเรียนการสอนและเงินพัฒนาผู้เรียน       

ผู้รับผิด ชอบดูแลงานโดน นางสาวณัฐสินี  โอวาท

 1. จัดทำ ชุดเบิกจากงานพัสดุ ,งานกิจกรรม พร้อมทา เช็คจ่าย
 2. จัดทำ ชุดเบิกนอกจากงานพัสดุและงานกิจกรรม พร้อมทา เช็คจ่าย
 3. ลงคุมชุดเบิกในสมุดคุมค่าใช้จ่าย
 4. จัดทำ บันทึกค่าใช่จ่ายและแยกประเภทค่าใช้จ่ายประจำวัน
 5. ลงทะเบียนหนังสือรับงานการเงิน
 6. บันทึกคุมค่าสาธารณูปโภคเพื่อจัดทา ชุดเบิกและทา เช็คจ่าย
 7. จัดทำ  ภงด. 3,53 ประจำเดือน พร้อมทำ เช็คจ่าย
 8. จัดทำ ค่าสอนพิเศษข้าราชการครูและครูจ้าง พร้อมทำ เช็คจ่าย
 9. จัดทำ เงินเดือนครูจ้าง ยามและลูกจ้างชั่วคราว จัดทำ บัตรจ่ายเงินเดือนพร้อมทา เช็คจ่าย

10. จัดทำ ประกันสังคมของครูจ้างและลูกจ้างชั่วคราว พร้อมนำ  เงินประกันสังคม         

11. จัดทำ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการถูกจ้างชั่วคราว พร้อมทำ  เช็คจ่าย

12. ทำเอกสารและสรุปแจกเงินเรียนฟรี

13. สรุปยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน

14. รวบรวมชุดเบิกประจำเดือน ลงทะเบียนคุมเพื่อนา ส่งฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัสดุและฝ่ายกิจกรรมทุกสิ้นเดือน

15. จัดทำ ผลงานการเงิน

 

 

 

 

 

 

ภาระหน้าที่งาน เงิน งบประมาณ

ผู้รับผิด ชอบดูแลงานโดน นางสาวจันมา  จุลเขต

 1. ทำชุดเบิค วางเบิก ขบ.01,02 ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาร พร้อมทำ เช็คจ่าย
 2. ทำชุดเบิกเงินประกันสัญญา เงินนอกงบประมาณ ขบ.03
 3. ดึงรายงาน ขจ.05 (ขอจ่าย)
 4. เขียนบันทึก สมุดคู่มือวางฎีกาเบิกจ่าย
 5. เขียนบันทึก ทะเบียนคุมเงินประจำ งวดส่วนจังหวัด
 6. ทำรายงานผลการตรวจสอบปรายการขอเบิกเงินจากครังในระบบ GFMIS ผ่านWeb online
 7. ทำหนังสือรับรองเงิน
 8. ทำรายละเอียดใบแจ้งหนี้ ค่าน้า – ค่าไฟ งานก่อสร้าง
 9. คำนวนเงินเดือน,เอาเงินเข้าบัญชี ของข้าราชการและพนักงานราชการ

10. ทำสลิปเงินเดือน และจัดใส่ของข้าราชการและพนัก งานราชการ

11. ทำรายละเอียด หนี้สิ้นต่างๆ ของข้าราชการและพนักงานราชการ

-         ธนาคารออมสิน

-         ธนาคารอาคารสงเคราะห์

-         ชพค,ชพส

-         ชพอ

12. ทำรายละเอียดวางเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร แล้ววางเบิก

13. เขียนบันทึก ทะเบียนส่งชุดเบิกที่วางเบิกแล้วให้งานบัญชี และงานพัสดุ

14. ทำรายละเอียด ค่าตอบแทนนอกเวลา ของฝ่ายบริหารและลูกจ้างประจำแล้ววางเบิก 15. ทา รายละเอียดในระบบ ข้าราชการครูบำเหน็จบำนาญ,ลูกจ้างประจำ 

 

 


CPVC-KM © 2016

Generated 0.019331 sec.