ภาระงาน

ลักษณะงานในหน้าที่ 
1. รับผิดชอบงานสวัสดิการภายในสถาศึกษา
2. จัดเรื่องเครื่องดื่ม ดูแลร้านอาหารและคุณภาพอาหารให้บริการเกี่ยวกับไปรษรีย์ภัณฑ์
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพยาบาลในสถานศึกษา เช่น จัดห้องพยาบาล จัดหายาไว้ประจำห้องพยาบาล จัดทำบัตรสุขภาพและดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาประจำปี ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ในเรื่องในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งเอกสารสิ่งเสพติดให้ความรู้เบื้้องต้นเรื่องการปฐมพยาบาลแก่นักเรียนนักศึกษา
4. ปฐมพยาบาลนักเรียนนักศึกษาที่เกิดุบัติเหตุในสถาศึกษา
5. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
6.ให้ความสะดวกแก่นักเรียนนักศึกษาในหอพัก
7.ดูแลความประพฤติของนักดรียนนักศึกษาในหอพัก
8.ดูแลทรัพย์สิน ดูแลรักษาความสะอาดและจัดสวัสดิ์การต่างๆ ในหพัก