BenefitsKM


พันธกิจ
๑. จัดระบบการบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม ระหว่างการประชุม
๒. ให้บริการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปี
๓. พัฒนาระบบการคัดแยกแจกจ่าย จดหมาย พัสดุภัณฑ์อื่นๆ ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว แม่งยำ
๔. จัดระบบดูแลสุขลักษณะของผู้ประกบการด้านอาหาร ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ภายในสถานศึกษา

CPVC-KM © 2016

Generated 0.019585 sec.