BenefitsKM


วิสัยทัศน์
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก เป็นงานที่มุ่งให้บริการแก่คณะครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรให้เจริญก้าวหน้าทันต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

CPVC-KM © 2016

Generated 0.020180 sec.