วิสัยทัศน์

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก เป็นงานที่มุ่งให้บริการแก่คณะครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรให้เจริญก้าวหน้าทันต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม