พันธกิจ

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบัน มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นประชาธิปไตย และเป็นแบบอย่างที่ดี

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

๓. พัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง ๕ มิติ คือ ทางด้านสังคม ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตวิญญาณ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม

๔. พัฒนาให้ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนทั้งหมดมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๕. สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างน้อย ๒ ภาษา

๖. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ

๗. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิตรงตามสายงาน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

๘. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทำวิจัย / นวัตกรรม และใช้ผลการวิจัย /นวัตกรรม / เทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนางานหรือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๙. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๐. พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง มาตรฐานการศึกษาของฝ่ายการศึกษาฯและมาตรฐานสากล

๑๑. พัฒนาโรงเรียนให้มีสื่อ เทคโนโลยีและเครือข่ายสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๑๒. ส่งเสริมให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรภายนอก และชุมชน ในการพัฒนาและบริหารจัดการ