Buildingwork


บุคลากรในหน่วยงาน
งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ) 

นายเจษฎา ตันยุชน 
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ) 


งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) 

นายชาติชาย เย็นกาย 
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) 

นายอนันต์ จันทศรี 
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) นายทวีศักดิ์ อ่อนทุ่งนา 
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) นายธานินทร์ กาลปักษ์ 
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) นางสาวนาฎลัดดา สัยลิ่ม 
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) 
งานอาคารสถานที่(ยาม) 

นายพงพิศ พรมพานิช 
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม) นายสมโชค ทองเจริญ 
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม) CPVC-KM © 2016

Generated 0.019266 sec.