นางเสาวลักษณ์  ฤทธิเกษร
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

โทรศัพท์ 077511234 ต่อ 147

เพื่อนสมาชิก